CROCO4U

Projekti me kohëzgjatjen 27 muaj “Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial për punësimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor” synon të zhvillojë kapacitete të qëndrueshme të aktorëve lokalë për të nxitur sipërmarrjen dhe punësimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Mal të Zi. Projekti ka objektivat e mëposhtëm:
– Të forcohet bashkëpunimi ndërsektorial i shumë palëve ndërmjet autoriteteve publike, OSHC-ve dhe sektorit privat për punësimin e të rinjve dhe edukimin për sipërmarrjen

– Të promovojë përfshirjen e sipërmarrjes dhe edukimin mbi sipërmarrjen tek të rinjtë.

Komponentët thelbësorë për zhvillimin e qëndrueshëm të kapaciteteve në kontekstin e vendeve të synuara (ALB, BIH, KOS, MNER) janë:

– Bashkëpunimi ndërsektorial me shumë palë ndërmjet të rinjve, OSHC-ve (të rinjve), autoriteteve lokale dhe sektorit të biznesit privat, duke përfshirë ekosistemin fillestar për sipërmarrjen rinore dhe punësimin në nivel lokal dhe ndërkombëtar

– Edukim i arritshëm dhe efektiv për sipërmarrjen e të rinjve që është 1) i bazuar në njohuri praktike dhe përvojë në sipërmarrje, 2) metodologjikisht cilësore, gjithëpërfshirëse dhe që përshtatet për të rinj të ndryshëm – veçanërisht të rinjtë NEET – dhe në thelb argëtues dhe i këndshëm, dhe 3) i aftë për të nxitur një mendësi sipërmarrëse dhe motivimin për një rrugëtim karriere sipërmarrëse tek të rinjtë.

English

The 27-months project “Developing cross-sectoral cooperation for youth employability in the Western Balkans” aims to develop sustainable capacities of local stakeholders to foster youth entrepreneurship and employability in the Western Balkans, specifically in Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo and Montenegro. The project pursues the following objectives:
– To strengthen multi-stakeholder cross-sectoral cooperation among public authorities, CSOs and the private sector for youth employability and entrepreneurship education
– To promote entrepreneurial take-up and entrepreneurship education among young people.

The components essential for sustainable capacity development in the context of the target countries (ALB, BIH, KOS, MNER) are:

– Multistakeholder cross-sectoral cooperation between youth, (youth) CSOs, local authorities and the private business sector including the start-up eco-system for youth entrepreneurship and employability on local level and transnationally
– Accessible and effective youth entrepreneurship education that is 1) based on practical knowledge and entrepreneurial experience, 2) methodological sound, inclusive and adaptable to different young people – especially young NEETs – and essentially entertaining and enjoyable, and 3) able to trigger an entrepreneurial minds-set and motivation for an entrepreneurial career path in young people.