Strategjia marketing për sipërmarrjen tuaj

Çfarë është strategjia marketing?
Një strategji marketing është një plan afatgjatë për arritjen e qëllimeve të një kompanie duke kuptuar nevojat e klientëve dhe duke krijuar një avantazh konkurrues të dallueshëm dhe të qëndrueshëm. Ajo përfshin gjithçka, nga përcaktimi se cilët janë klientët tuaj deri te vendosja e kanaleve që përdorni për të arritur ata klientë.

Me një strategji marketingu, ju mund të përcaktoni se si kompania juaj do pozicionohet në treg, llojet e produkteve që do prodhoni, partnerët strategjikë që do bëni dhe llojin e reklamimit dhe promovimit që do ndërmerrni.

Të kesh një plan marketing është thelbësor për suksesin e çdo biznesi. 

Pikat kryesore
 • Marketingu është më shumë se thjesht reklamim dhe promovim – ka të bëjë me lidhjen me klientin.
 • Një strategji marketing përcakton drejtimin për të gjithë produktin tuaj dhe aktivitetet e lidhura me marketingun.
 • Të pasurit e një strategjie marketing ndihmon në mbajtjen e të gjitha aktiviteteve tuaja në rrugën e duhur.
 • Zhvillimi i një strategjie marketing përfshin vendosjen e qëllimeve, kërkimin e tregut, zhvillimin e planeve të produktit, përcaktimin e iniciativave tuaja të marketingut dhe ndjekjen e 7 P-ve.


Kuptimi i marketingut
Përpara se të thellohemi në bazat e strategjisë së marketingut, ju duhet të kuptoni se çfarë është saktësisht marketingu – dhe çfarë nuk është.

Çfarë është marketingu?

Marketingu ka të bëjë me lidhjen e kompanisë tuaj me klientët potencialë dhe lidhjen e këtyre klientëve me produktet tuaja. Ai përfshin të kuptuarit e nevojave të klientëve, përkthimin e këtyre nevojave në produkte dhe shërbime, paketimin dhe vendosjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, dhe më pas bindjen e klientëve se ata duhet t’i blejnë këto produkte dhe shërbime.

E thënë thjesht, marketingu është i gjithë cikli nga identifikimi i klientëve të mundshëm deri te plotësimi i nevojave të këtyre klientëve me produktet që prodhoni.

Çfarë nuk është marketingu?
Marketingu nuk është vetëm reklama, marrëdhënie me publikun ose krijimi i një faqe interneti ose fushate emaili. Bëhet fjalë gjithashtu për gjithçka që çon në këto aktivitete për të mbështetur klientët tuaj dhe ekipin tuaj të shitjeve. Ai, në mënyrë ideale, drejton të gjithë biznesin tuaj dhe përcakton se cilat produkte prodhoni dhe si i shpërndani ato.

Çfarë përfshihet në një strategji marketingu?
Në thelb, një strategji marketing përcakton drejtimin e përgjithshëm – por jo detajet specifike – për një sërë aktivitetesh të lidhura me marketingun. Në mënyrë ideale, strategjia juaj e marketingut duhet t’ju ndihmojë të përcaktoni sa vijon për kompaninë tuaj:
 • Audienca e synuar
 • Vlera e propozuar
 • Produkti miks
 • Mesazhet e markës
 • Iniciativat promovuese
 • Marketingu i përmbajtjes

Pse është e rëndësishme të keni një strategji marketingu?

Krijimi – dhe ndjekja – e një strategjie marketing është thelbësore për të vendosur drejtimin jo vetëm për aktivitetet tuaja të lidhura me marketingun, por edhe për të gjithë biznesin tuaj. Strategjia juaj e marketingut ju ndihmon të qëndroni në sinkron me bazën tuaj të klientëve, të zhvilloni produktet e duhura për ta dhe të përcaktoni se si i komunikoni informacionet për ato produkte.

Pa një strategji të përcaktuar, nuk do të dini se cilët janë klientët tuaj, nuk do të zhvilloni produktet e duhura dhe do të shpenzoni para duke i promovuar ato.

Me pak fjalë, të kesh një plan të përcaktuar marketingu ju bën më të suksesshëm. Sipas një sondazhi të CoSchedule, kompanitë që kanë një strategji të dokumentuar marketingu kanë 313% më shumë gjasa të jenë të suksesshme sesa ato që nuk e kanë.

Si të krijoni një strategji të suksesshme marketingu?
Ka disa hapa që duhet të ndërmerrni për të krijuar një strategji të fuqishme marketingu për biznesin tuaj.

Vendosni qëllime biznesi të përkufizueshme
Vizioni dhe objektivat e kompanisë suaj janë faktorët shtytës prapa strategjisë suaj marketing. Këto objektiva të përgjithshme ndihmojnë në përcaktimin e qëllimeve tuaja marketing, për të cilat strategjia juaj marketing është në shërbim.

Qëllimet tuaja marketing bazohen në qëllimet e kompanisë suaj. Ju mund të vendosni një objektiv për të arritur një pjesë specifike të tregut, për të dominuar një kanal të caktuar ose për të arritur një përqindje të caktuar të një lloji të caktuar konsumatori. Qëllimet tuaja duhet të jenë të arritshme dhe të matshme.

Identifikoni dhe hulumtoni tregun e synuar
Qëllimet që vendosni ju ndihmojnë të përcaktoni tregun e synuar për të ndjekur. Kjo kërkon që ju të njiheni me klientët në këtë treg, gjë që kërkon hulumtim dhe analizë tregu. Ju duhet të përcaktoni sa vijon në lidhje me tregun e synuar dhe klientët e tij:

 • Madhësia e tregut dhe potenciali i rritjes
 • Tendencat e tregut
 • Konkurrentët
 • Karakteristikat gjeografike dhe demografike
 • Sjellja e klientit
Përqendrohuni te 7 P-të

Ndërsa zhvilloni strategjinë tuaj të marketingut, duhet të përqendroheni në 7 P-të tradicionale të marketingut:

 • Produkti – si i plotësoni nevojat e klientit
 • Çmimi – sa janë të gatshëm të paguajnë klientët për produktin tuaj
 • Promocioni– cilat kanale përdorni për t’u treguar klientëve për produktin tuaj
 • Vendi – ku e shisni produktin tuaj
 • Njerëzit – individë që ndihmojnë në shitjen e produktit tuaj te klientët
 • Paketimi – si e prezantoni produktin tuaj tek klienti
 • Procesi – si ia dorëzoni produktin tuaj klientëve


Zhvilloni plane produkti
Pasi të kuptoni klientët tuaj të synuar, mund të përcaktoni se cilat produkte u shërbejnë më së miri nevojave të këtyre klientëve. Kur e dini se çfarë dëshiron një klient, mund të ndërtoni produktin e duhur për atë klient.

Zhvillimi i produktit bie jashtë parametrave të departamentit të marketingut, natyrisht, ashtu si edhe prodhimi i produktit. Por marketingu duhet të ketë një rol të spikatur dhe të zëshëm në përcaktimin e veçorive, çmimeve dhe paketimit të produktit, siç përcaktohet nga nevojat dhe metrikat e klientit.

Identifikoni përfitimet kryesore
Tregtarët e zgjuar e dinë se klientët e rinj nuk marrin vendime bazuar në veçoritë e një produkti të ri, por më tepër në bazë të mënyrës se si ai produkt u sjell përfitime atyre. Është thelbësore të identifikoni përfitimet kryesore të produkteve që zhvilloni – se si ai produkt u shërben më së miri dëshirave ose nevojave të klientëve.

Produktet e pasuksesshme shpesh kanë karakteristika tërheqëse, por nëse ato veçori nuk përkthehen në përfitime, klientëve thjesht nuk iu interesojnë. Nuk është çështja “nëse e ndërton, do të vijnë”, është çështje plotësimi i nevojave të klientëve.

Krijoni pozicionimin dhe mesazhet tuaja
Pozicionimi i produktit duhet të bazohet në përfitimet e një produkti dhe mënyrën se si produkti plotëson nevojat e audiencës së synuar. Ju duhet të kuptoni thellësisht se çfarë vlerësojnë klientët tuaj dhe më pas të poziciononi produktin tuaj në përputhje me rrethanat.

Kjo pason në të gjitha mesazhet që rrethojnë produktin. Pozicioni i produktit mund të jetë se ai është më i miri për të përmbushur një nevojë të veçantë – mesazhet e komunikojnë atë pozicionim në një mënyrë të qartë, koncize dhe që tërheq vëmendjen.

Përcaktoni marketingun tuaj miks
Së fundi, strategjia juaj e marketingut duhet të përcaktojë se si arrini audiencën tuaj të synuar – çfarë kanalesh dhe aktivitetesh përfshini në marketingun tuaj miks. Kjo mund të përfshijë kanale tradicionale si shtypi, radio dhe televizioni, si dhe kanalet digjitale, media sociale dhe aplikacione celulare.

0 Comments

Submit a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get in Touch. Get Involved.